Заповед № СОА22-РД91-326/01.08.2022 г. на кмета на Столична община за определяне на членове на КСПМ в изпълнение на Решение № 227 по Протокол № 53 от 07.04.2022 г. на СОС, прието по доклад № СОА22-ВК66-2190/07.03.2022 г.

Заповед № СОА23-РД91-370/05.09.2023 г. за изменение на Заповед № СОА22-РД91-326/01.08.2022 г., за определяне на състава на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община 

Заповед № СОА22-РД91-223/26.05.2022 г. на кмета на Столична община за определяне на структура, процедура и назначаване на Комисия за избор на членове за Консултативен съвет по политиките за младежта

Решение № 227 по Протокол № 53 от 07.04.2022 г. на Столичен общински съвет

Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община (Приложение № 1 към Решение № 227 от 07.04.2022 г.)