Заглавие Дата на публикуване
Съобщение на Басейнова дирекция ?Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект р. Суходолска за изграждане на нови системи и съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, ал. 11 и ал. 12 от ЗВ данни и документи 09.12.2022
Инвестиционно предложение за: ?Изграждане на паркинг” в поземлени имоти с идентификатори 68134.8555.85, район ?Кремиковци”, Столична община, с възложител ?ИМО 85” ЕООД 06.12.2022
Инвестиционно предложение за: ?Изграждане на паркинг” в поземлени имоти с идентификатори 68134.8555.75, 68134.8555.74, 68134.8555.73, 68134.8555.71, район ?Кремиковци”, Столична община, с възложител ?АСКО – 96” ЕООД 06.12.2022
Инвестиционно предложение за: ?Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец)” в УПИ II – 864, 1264, поземлен имот с идентификатор по КККР 68134.600.2198, кв. 9, м. ?Хаджи Димитър – част”, район ?Подуяне”, Столична община, с възложител ?АГРОИНВЕСТ – АИ” ЕООД 05.12.2022
Инвестиционно предложение: ?Изграждане на паркова среда с открити площадки за спорт и отдих, декоративна водна площ, паркови елементи, паркинг и ажурна ограда” в поземлен имот с идентификатор 55419.6702.680, район ?Панчарево”, Столична община, с възложител ?БУУК КИЙПЪР” ООД 05.12.2022
Инвестиционно предложение за: ?Изграждане на пет жилищни сгради” в поземлен имот с идентификатор 44063.6217.390, м. ?Могила”, с. Лозен, район ?Панчарево”, с възложител ?И ДЖИ АР ГРУП” ООД 02.12.2022
Инвестиционно предложение: ?Добавяне на нови отпадъци и дейности по събиране, съхранение (R13) и третиране (сортиране, рязане, разглобяване R12) на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), автомобилни катализатори, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)” на обект с местоположение: гр. София, район ?Сердика”, поземлен имот с идентификатор 68134.505.2024, с възложител ?ЕКО СТИЙЛ ТРЕЙД” ЕООД 02.12.2022
Инвестиционно предложение: ?Изграждане на крайпътен търговски комплекс бензиностанция с газостанция, обслужваща сграда с магазин, ЗОХ и офиси, мотел със ЗОХ, КТП, санитарен контейнер, пречиствателно съоръжение с водоплътна изгребна яма, технологичен и противопожарен резервоар, паркинги и сондажен кладенец с дълбочина 80 м” в м. Сръбски азмак, р-н ?Панчарево”, СО, с възложител ?БУЛТАБ 2002” ЕООД 30.11.2022
Инвестиционно предложение за: ?Реконструкция на линейно съоръжение на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия: ВЛ 110 kV ?Мрамор” от подстанция ?Курило” до подстанция ?Костинброд”, с възложител ?Електроенергиен системен оператор” ЕАД 29.11.2022
Инвестиционно предложение за: ?Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) в УПИ I – 125 ?за производствени, складови и административни дейности и трафопост”, с. Волуяк, район ?Връбница”, с възложител ?ТАВИЛОГ” ЕООД 29.11.2022