СПИСЪК НА СПОРТНИ ОБЕКТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА 2023 ГОДИНА


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и администрация и в изпълнение на чл. 28 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 7, ал. 3 и ал. 5 от Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност Столичната община обявява актуализиран Списък на спортни обекти, общинска собственост, които са предмет на управление и разпореждане за 2023 г.

ОБЩИНСКИ СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП

 
Спортни площадки, фитнес съоръжения и тенис маси
(по райони)